Page 8 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 8

STX.THERM ORGANIC
             ®

     výHODy A RADy


     zateplovací systém stX.therM  orGAnIc
                  ®
     s tepelnou izolací bílý nebo šedý expandova-
     ný polystyren (eps 70 F nebo eps 100F ) se
     vyznačuje vysokou odolností vůči mechanic-
  zAtepLení
     kému nebo tepelnému namáhání. systém je
     vhodný na objekty, kde lze předpokládat výrazné
     mechanické namáhání nebo vandalismus. při
     skladbě armovaného souvrství ALFAFIX  tIs,
                    ®
     výztuž r 330 a výztuž vt1 je odolný zatížení
     až 80 j bez vzniku trhlin v povrchové úpravě.

     systém se současně vyznačuje i vysokou
     pružnost základní vrstvy a tím je odolný
     tepelnému namáhání při použití tmavých
     odstínů povrchových úprav. pro skladbu základní
     armované vrstvy stěrkový tmel ALFAFIX  s1
                    ®
     a výztuž vt1 je povoleno použití povrchových
     úprav s koefi cientem světelné odrazivosti
     minimálně 20% a pro skladbu stěrkový tmel
     ALFAFIX tIs a výztuž vt1 je povoleno použití
        ®
     povrchových úprav s koefi cientem světelné od-
     razivosti minimálně 12%.
                                              1    STX.THERM ORGANIC          3  Izolant - bílý nebo šedý izolant eps 70F,  7  zesílení vyztužení
            ®
    vnější kontaktní tepelně izolační  eps 100               nároží, okraje nebo části etIcs zdvojením
                                         síťoviny nebo lištou
    systém s použitím desek z bílého nebo  4             ®
                        organická stěrková hmota ALFAFIX tIs
    šedého polystyrenu.         nebo případně suchá stěrková hmota ALFAFIX  8  Mezinátěr eh, hc-4 nebo hc-5 pod siliko-
                                       ®
    vyznačuje se vysokou odolností me-  s1                 nové omítky a barvy
    chanickému poškození a vzniku trhlin.                   9  Povrchová úprava
                       5  výztužná síťovina vT1 nebo vT1/1 omítky betADekor AF/AD, sAF/sAD, mo-
                                                ®
                       tvarově stálá skleněná síťovina opatřená
     1  Podklad: bez prachu a mastnoty, pevný,  povrchovou úpravou proti alkáliím. zaikové omítky ALFADekor G, obklady brIck
    soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či               FLeXy
    cihelné zdivo). Doporučujeme přetřít penetrač- 6  Kotevní prvky
    ním nátěrem nL nebo eh.       talířové hmoždinky pth-X, pth-eX, pth-s,
     2  Lepicí hmoty: ALFAFIX s2, s1, s11,  pth-sX, pth-kz, ejotherm str U 2G, tFIX 8M,
              ®
                       termoz sv II nebo ecotwist, termoz cs 8, …
    s101,tIs
    5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13