Page 2 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 2

SySTéMOvé řEŠENí


     zATEPLENí

     stX.therM ALFA                1
          ®
     stX.therM betA                3
          ®
          ®
     stX.therM orGAnIc               5
     stX.therM Mont                7
          ®
          ®
     stX.therM Mont MW               9
     stX.therM sAnA                11
          ®
     stX.therM sAnA MW               13
          ®
     stX.therM coMbI                15
          ®
          ®
     stX.therM coMbI MW              17
     zAtepLení sokL                 19
     požární bezpeČnost etIcs DLe Čsn 73 0810    21
     řeŠení zAteplení stropU            23

     POvRCHOvé ÚPRAvy

     tApetový systéM bALet 1            25

     BALKONy

     bALkon stAnDArD                27
     bALkon betAForM pU              29
             ®

     KATALOG výROBKŮ     oMítkové hMoty                 31
     Dekor DesIGn                  32
     MozAIkové oMítkovIny              32
     LepIcí hMoty A stěrky             33
     FAsáDní bArvy                 34
     InterIérové bArvy               34
     poDnátěry                   35
     MezInátěry                   35
     ochrAnné A sAnAČní nátěry           35
     sAnAce - ochrAnA betonU            36


     OSTATNí zBOŽí


     tApety                     38
     obkLADy brIck FLeXy              39


     DOPLŇKy ETICS
     IzoLAnty                    40
     kotevní technIkA                41
     výztUžné síŤovIny               46
     LIŠty A proFILy                46
     bALkony A LoDžIe                51
   1   2   3   4   5   6   7